Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reformism /ri'fɔ:mizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa cải lương