Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reorganization /ri:ɔ:gənai'zei∫n/  /ri:ɔ:gəni'zei∫n/

  • Danh từ
    sự tổ chức lại; sự cải tổ