Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

melioration /mi:ljə'reiʃn/  

  • Danh từ
    sự cải thiện