Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reformatory /ri'fɔ:mətri/  /ri'fɔ:mətɔ:ri/

  • Danh từ
    (Mỹ)
    trại cải tạo
    Tính từ
    [để] cải tạo, [để] cải cách, [để] cải tổ