Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revolutionize /revə'lu:ʃnaiz/  

 • Ngoại động từ
  làm cho (một nước) nổi lên làm cách mạng
  cách mạng hoá
  to revolutionize science
  cách mạng hoá nền khoa học

  * Các từ tương tự:
  revolutionize, revolutionise