Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reformer /ri'fɔ:mə[r]/  

  • Danh từ
    nhà cải cách
    a social reformer
    nhà cải cách xã hội