Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meliorate /'mi:ljəreit/  

  • Ngoại động từ
    làm cho tốt hơn, cải thiện
    Nội động từ
    trở nên tốt hơn