Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự sửa; chỗ sửa
  bài tập có những chỗ sửa bằng mực đỏ
  sự trừng trị
  the correction of young delinquents
  sự trừng phạt những người thanh niên phạm tội
  a house of correction
  nhà trừng giới

  * Các từ tương tự:
  correction factor, correction signal, correctional