Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correctional /kə'rekʃən/  

  • Tính từ
    sửa chữa, hiệu chỉnh
    trừng phạt