Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    xây mới lại (ngôi nhà cũ…), tân trang