Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rà lại; kiểm tra tu sửa
  kiểm tra tu sửa máy xe
  chương trình học tập ngoại ngữ phải rà lại hoàn toàn
  Danh từ
  sự rà lại; sự kiểm tra tu sửa
  the engine is due for an overhaul
  cỗ máy đã đến kỳ phải kiểm tra tu sửa
  I am going to the doctor for my annual overhaul (khu ngữ, đùa)
  tôi đến bác sĩ rà lại sức khỏe hàng năm đây