Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjustment /ə'dʒʌstmənt/  

  • Danh từ
    sự hiệu chỉnh, sự điều chỉnh
    tôi có điều chỉnh kế hoạch chút ít

    * Các từ tương tự:
    Adjustment cost, Adjustment lag, Adjustment process, adjustment table