Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (cổ hoặc tu từ)
    đúng
    do I hear you aright?
    Tôi nghe anh đúng chứ?