Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    điều chỉnh (d)

    * Các từ tương tự:
    adjusting screw