Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Độ trễ điều chỉnh
    Thời gian cần thiết để một biến, ví dụ như DUNG LƯỢNG VỐN, điều chỉnh theo những thay đổi trong các yếu tố quyết định của nó