Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harmonization /hɑ:mənai'zei∫n/  /'hɑ:mənizeiʃn/

  • cách viết khác harmonisation
    Danh từ
    sự làm cho hài hòa
    (âm nhạc) sự phối hòa âm; sự hát bè