Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alignment /ə'lainmənt/  

 • Danh từ
  sự sắp thẳng hàng
  in alignment with
  thẳng hàng với
  out of alignment
  không thẳng hàng
  sự liên kết