Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ghi độ chia; kiểm tra độ chia (trên một dụng cụ đo lường, ví dụ trên nhiệt kế)

    * Các từ tương tự:
    calibrated