Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alteration /,ɔ:ltə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự thay đổi; điều thay đổi
    chúng tôi đang thực hiện một vài thay đổi trong ngôi nhà

    * Các từ tương tự:
    alteration switch