Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conversion /kən'vɜ:∫n/  /kən'vɜ:ʒn/

 • Danh từ
  sự đổi, sự chuyển đổi
  the conversion of pounds into dollars
  sự đổi bảng Anh thành đôla
  the conversion of a barn into a house
  sự chuyển đổi nhà kho thành nhà ở
  sự cải đạo dân Anglo-Saxon do các nhà truyền giáo Cơ Đốc tiến hành

  * Các từ tương tự:
  conversion coefficient, conversion conductance, Conversion factor, conversion gain, conversion loss, conversion operator, conversion ratio, conversion specifier, conversion table