Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

modification /,mɒdifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự sửa đổi, sự thay đổi
    kế hoạch đã được thông qua với một vài sửa đổi nhỏ