Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Chi phí điều chỉnh sản xuất