Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outdistance /aʊt'distəns/  

  • Động từ
    vượt xa (trong cuộc đua)
    bà vợ anh ta đã vượt xa anh ta trong sự nghiệp