Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bảo quản, sự bảo dưỡng