Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quân đội
  the army quân ngũ, bộ đội
  go into the army
  vào bộ đội, nhập ngũ
  đội; đội ngũ
  an army of volunteers
  một đội quân tình nguyện

  * Các từ tương tự:
  army-beef, army-list, army-register