Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

army-beef /'ɑ:mibi:f/  

  • Danh từ
    (quân sự) thịt hộp cho quân đội