Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

army-register /'ɑ:mi'redʤistə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) army-list