Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

army-list /'ɑ:mi'list/  

  • Danh từ
    (quân sự) danh sách sĩ quan