Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự giúp đỡ
  render (give) assistance to somebody
  giúp đỡ ai
  please call if you require assistance
  vui lòng gọi nếu ông cần giúp đỡ