Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm cho sạch bóng lại; trang hoàng lại
    căn hộ sẽ được trang hoàng lại cho những người thuê mới