Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tươm tất; diêm dúa
  Động từ
  spruce [oneself, somebody] up
  [cho] ăn mặc tươm tất (diêm dúa)
  tất cả bọn họ đều ăn mặc diêm dúa để đi dự tiệc
  Danh từ
  vân sam (cây; gỗ)

  * Các từ tương tự:
  sprucely, spruceness, sprucer