Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nói trạng, nói dối để gây cười