Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    trang điểm, chải chuốt
    cô ta mất cả tiếng đồng hồ trang điểm trước khi đi ra ngoài