Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spruceness /'spru:snis/  

  • Danh từ
    sự tươm tất; sự diêm dúa