Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smarten /'smɑ:tn/  

 • Động từ
  smarten [oneself; somebody; something] up
  làm cho bảnh bao hơn; làm cho gọn ghẽ hơn
  you'll have to smarten [yourselfup a bit before going out
  cậu phải sửa sang lại cho bảnh hơn trước khi ra ngoài
  hãy cố sửa soạn nhà cửa cho gọn ghẽ hơn trước khi khách đến