Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] tươm tất;[một cách] diêm dúa