Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] thẳng ra
  straighten one's tie
  kéo ca vát cho thẳng ra
  sau một loạt khúc quanh, con đường thẳng ra
  straighten something out
  giải quyết; giải tỏa khó khăn
  let's try to straighten out this confusion
  ta hãy cố gắng giải tỏa mớ rối rắm này
  straighten somebody out
  (khẩu ngữ)
  xóa bỏ mối nghi ngờ cho ai; làm cho ai sáng tỏ
  rõ ràng là anh rối tung lên các thủ tục văn phòng, nhưng tôi sẽ làm cho anh sáng tỏ nhanh thôi
  straighten [oneself] up
  thẳng người lên
  straighten something up
  sắp xếp cho gọn gàng
  straighten your room up
  sắp xếp phòng cho gọn gàng đi

  * Các từ tương tự:
  straightener, straightening