Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-groomed /'wel'grumd/  

  • Tính từ
    ăn mặc đẹp