Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm thích mắt, làm vui mắt
    diện, bảnh