Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clean-cut /,kli:n'kʌt/  

 • Tính từ
  rõ nét, sắc nét
  nét mặt sắc sảo
  gọn ghẽ, sạch sẽ
  clean-cut college boy
  một sinh viên cao đẳng gọn ghẽ