Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hoạt bát và nhanh nhẹn (nói về một người nhỏ bé)
    what a dapper little man!
    Thật là một người nhỏ bé hoạt bát và nhanh nhẹn!

    * Các từ tương tự:
    dapperly, dapperness