Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)(khẩu ngữ)
    thích diện; diện sang trọng (người)
    diện, sang trọng (quần áo)