Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
  sang trọng đắt tiền để phô trương
  ông ta sống trong những khách sạn sang trọng đắt tiền nhất để phô trương
  vênh váo, phô trương
  Jill and her swanky friends
  Jill và các bạn thích phô trương của cô