Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vải lông, nhung lông
  Tính từ
  (cách viết khác plushy) (khẩu ngữ)
  sang trọng
  a plush hotel
  khách sạn sang trọng
  bằng vải lông; bằng nhung lông

  * Các từ tương tự:
  plushily, plushiness, plushly, plushness, plushy