Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est) (khẩu ngữ)
  lịch sự; sang trọng
  a posh hotel
  khách sạn sang trọng
  you look very posh in your new suit
  anh trông rất lịch sự trong bộ quần áo mới
  (thường xấu) thượng lưu;[thuộc] tầng lớp trên
  a posh accent
  giọng tầng lớp trên
  they live in the posh part of town
  họ sống ở phần thành phố lắm kẻ thượng lưu

  * Các từ tương tự:
  poshly, poshness