Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giàu có; phong phú
  an opulent suburb
  một vùng ngoại ô giàu có
  opulent vegetation
  cây cỏ phong phú

  * Các từ tương tự:
  opulently