Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-heeled /,wel'hi:ld/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    giàu, giàu có