Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chở nặng
    (lóng) giàu sụ