Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có nhiều tiền, giàu có
    a moneyed man
    người giàu có