Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chock-full /'t∫ɒkfʊl/  

  • Tính từ
    (vị ngữ) đầy ắp
    the dustbin is chock-full of rubbish
    thùng rác đầy ắp [rác]